اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مهناز 253,460 ریال 08 آبان 1396
م.جواد 170,000 ریال 30 آذر 1395
مهناز 123,640 ریال 11 آبان 1395
مهدی 130,340 ریال 11 آبان 1395
سید 101,000 ریال 07 مهر 1395
مهناز 106,940 ریال 07 مهر 1395
م.جواد 183,460 ریال 07 مهر 1395
حسین 108,500 ریال 14 شهريور 1395
مهناز 167,420 ریال 06 شهريور 1395
مهناز 131,340 ریال 26 تير 1395

 

تاکنون مبلغ 131,364,299 ریال به کاربران پرداخت شده است